Dotacja z budżetu gminy

Gmina Męcinka udziela dofinansowania do następujących przedsięwzięć:

1) do 90% kosztów zadania polegającego na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 10 000 zł,

2) do 60% kosztów zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu pokryć dachowych z azbestu, jednak nie więcej niż 2 000 zł,

3) do 50% kosztów zadania obejmującego modernizację systemów grzewczych, polegającą na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym i jego zastąpieniu kotłem: gazowym (gaz płynny propan-butan lub gaz ziemny), olejowym, na biomasę, na paliwo stałe (co najmniej 5 klasa według normy PN-EN 303-5:2012) lub na zastosowaniu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł,

4) do 50% kosztów dla innych niewymienionych zadań, jednak nie więcej niż: 1 000,00 zł.

Udzielona przez wójta gminy dotacja musi być zrealizowana do 31 grudnia roku, w którym udzielona jest dotacja. Rozlicznie dotacji następuje do 31 stycznia roku następnego, jeżeli zadanie realizowane jest do 31 grudnia. Jeżeli nieruchomość, w granicach której będzie realizowane zadanie, stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie zadania oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dofinansowania współwłaścicielom ponoszącym z tego tytułu koszty. Jeżeli wymagane prawem jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót należy je uzyskać przed datą złożenia wniosku.

Dofinansowanie nie może zostać udzielone, jeżeli wniosek został złożony po wykonaniu zadania.

Ze środków finansowych, nie będą finansowane:
1) przygotowanie dokumentacji technicznej,
2) wykup gruntu pod inwestycje,
3) koszty nadzoru inwestorskiego,
4) podatek VAT, jeżeli nie stanowi on kosztu dla dotowanego (oświadczenie wnioskodawcy),
5) opłaty z tytułu kar i odsetek za zwłokę.

Przekazanie środków finansowych następuje po zawarciu pisemnej umowy dotacji.

PobierzWzór wniosku o dotację celową na dofinansowanie zadań (format PDF)