INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ GMINĘ MĘCINKA

miniatura

Zgodnie z art.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 poz. 2166) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie,
instalację lub pojazd, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, albo ich modernizacja;
4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243);
5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS),
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn.
zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie eko-
zarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634); 6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gmina Męcinka realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez:

1) wykonywanie sukcesywnej termomodernizacji obiektów należących do gminy, np.

2009-2010 – Termomodernizacja czterech obiektów użyteczności publicznej Gminy Męcinka – budynek byłej szkoły podstawowej w Pomocnem, budynek GOK-E w Męcince, budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach oraz budynek Gimnazjum w Mecince,

2019 r. – Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Gminy Męcinka – budynek świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach

2021 r. – Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Męcinka –  budynek Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Męcince oraz budynek przedszkola w Męcince

2) wykorzystywanie  źródła energii – instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła,

– świetlica wiejska w Chełmcu, Przybyłowicach posiadają zmodernizowane kotłownie – kotłownie na paliwo stałe zastąpiono pompami ciepła. Ponadto świetlica wiejska w Przybyłowicach posiada zamontowano instalację fotowoltaiczną.

–  budynek Gminnego Obiektu Kulturalno-Edukacyjnego w Męcince, punkt lekarski  oraz przedszkole w Pomocnem posiadają zmodernizowane kotłownie – kotłownie na paliwo stałe zastąpiono pompami ciepła.

3) dokonywanie zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, np.

Rozbudowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego typu LED w miejscowości Męcinka